Thomas Watson over de schakels van de gouden keten (ketting) van Jezus Christus' menswording:

De menswording van Jezus Christus is een gouden keten, uit verschillende schakels van wonderen vervaardigd. Want zie,
 • De Schepper des hemels is een schepsel geworden
 • De Schepper des hemels is geschapen onder de hemel
 • De eeuwigheid is geboren
 • Hij Die de hemel der hemelen niet bevatten kan, lag in Zijn moederschoot besloten
 • Hij Die dondert in de wolken, schreit in de krib
 • Die de sterren regeert, zoog de borsten
 • Die 'alles draagt door het woord Zijner kracht' (Hebr. 1:3), werd Zelf gedragen
 • Een maagd is zwanger geworden
 • Christus is geworden uit een vrouw, die Hij Zelf geschapen heeft
 • Het schepsel gaf een bestaan aan de Schepper
 • De Zon ontving licht van een ster
 • De rank droeg de Wijnstok
 • De moeder was nog jonger dan het Kind Dat zij droeg, en het Kind groter dan de moeder
 • Hij Die Geest is, werd vlees
 • Christus was zonder vader en zonder moeder, en toch had Hij beide. Hij was zonder vader naar Zijn mensheid, en zonder moeder naar Zijn Godheid.
 • Wanneer Christus Mens wordt, heeft Hij twee naturen (namelijk de Goddelijke en menselijke), en toch is Hij maar n Persoon. De Goddelijke natuur is niet uitgestort in de menselijke, noch de menselijke natuur vermengd met de Goddelijke, en is toch door de Persoon van Gods Zoon aangenomen. De menselijke natuur is God niet, en toch is ze n met God.
Ziehier dus een keten van wonderen.

Ik belijd dat de menswording van Jezus Christus een grote genade en weldaad is voor ons, die nu zowel maagschap n, als bloedverwantschap mt Christus Jezus hebben. Christus' menswording betekent de inhuldiging der heiligen. Groot is Christus' liefde in Zijn menswording. Daarin vertoont Hij een weergaloos voorbeeld, daar Hij Zichzelf met ons vlees bekleedt, dat niets anders is dan wandelende aarde en as... Hij nam een zakkenkleed aan bij een kleed van goud, namelijk de mensheid bij de Godheid. Hoewel de menswording zulk een gezegende zaak is, valt het toch moeilijk te zeggen, welke van de twee het grootste is: de genade of de verborgenheid (1 Tim. 3:16). De menswording is een heilige diepte, welke het verstand te boven gaat en zelfs het geloof werk genoeg geeft! Wij kennen maar ten dele, en zien ze door een duistere spiegel, maar in de hemel zullen wij in ons verstand verlicht worden, zodat wij dit Goddelijk orakel (wonder) volkomen verstaan zullen.

Uit: 'Alles is uwe' van Thomas Watson, blz. 102/103.