Christoffel Love legt op wiskundige wijze uit dat onze werken, zonder Christus, nullen zijn

Voor hedendaags Nederlands, zie onder de streep

Yder mensche sonder Christo, ontbreekt sterkte om eenige pligt te volbrengen, Rom. 8:26: Wy en weten niet wat wy bidden sullen als het behoort. Wy zijn niet bequaem eenigh geestelijck goedt te doen van ons selven, alle onse plichten en diensten, sonder de by-gevoeghde rechtvaerdigheydt Christi, zijn maer gelijck veele ootjens (nullen): nu gy weet, stelt duysent ootjes te samen, zy en maken soo geen getal, 't zy er een één ofte twee voorgestelt wort, dan maken sy een ontelbaer getal; even alsoo, uwe plichten van selfs sijn gantsch niet, maer als Christus by de selve gevoeght wort, dan komen sy in achtinge, en worden gemaeckt een considerabel en heerlijck werck.


Ieder mens zonder Christus, ontbreekt sterkte om enige plicht te volbrengen, Rom. 8:26: Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Wij zijn niet bekwaam enig geestelijk goed te doen van ons zelven, al onze plichten en diensten, zonder de bijgevoegde rechtvaardigheid van Christus, zijn maar gelijk vele nullen: nu gij weet, stelt duizend nullen te zamen, zij maken nog geen getal, tenzij er een één of twee voor gezet wordt, dan maken zij een ontelbaar getal; evenzo, uw plichten op zichzelf zijn totaal niets, maar als Christus bij dezelve gevoegd wordt, dan komen ze in achting, en worden gemaakt tot een aanmerkelijk/gewichtig en heerlijk werk.

Ter verduidelijking van deze wiskunde:
Al onze goede werken zijn vele nullen (0000000000000000000000000), en dus nog steeds niets.
Als Christus er bij komt, komt er een getal voor, en dat maakt het tot een ontelbaar getal: (10000000000000000000000000), zodat al onze goede werken in achting komen.

Uit: Al de theologische werken van Mr. Christophorus Love, nieuwe druk, blz. 736/737, over 'Een waer verhael van 's menschen elendigen staet in de natuere'.