Laatst bijgewerkt 03-01-2021
 
Welkom op www.oudgoud.net

Op deze site vindt u echt 'oud goud'. Geen goud van deze wereld, want dat is niets waard. Nou ja, zolang u leeft heeft uw goud waarde voor u, maar als u sterft is het niet meer van u. In de Bijbel wordt vaak positief over goud gesproken, maar er wordt ook vaak op gewezen dat er meer is dan goud.
Hier volgen zomaar enkele voorbeelden:

Elifaz zegt in Job 22:25 tegen Job dat de Almachtige zijn overvloedig Goud en krachtig Zilver zal zijn.

David leert in Psalm 19 het volgende: De vreze des HEEREN is rein, bestaande tot in eeuwigheid; de rechten des HEEREN zijn waarheid, tezamen zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud;

En in Psalm 119 zegt hij: Daarom heb ik Uw geboden lief, meer dan goud, ja, meer dan het fijnste goud.

In 1 Petrus 1 zegt Petrus: Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdelen wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;

Het zou nog met vele aanhalingen uit te breiden zijn; ook Salomo zegt in de Bijbelboeken Spreuken en Prediker meermalen dat wijsheid en verstand en 'vreze des Heeren' altijd boven de waarde van tijdelijk goud te verheffen is.

Nu, op deze site treft u een verzameling aan van uitspraken, citaten en bijzondere of aangrijpende fragmenten of gebeurtenissen die verband houden met het christelijke geloof. Veelal oud, maar toch nog goud waard.

Overigens is de naam 'Oud Goud' niet bedoeld in de betekenis die Van Dale er aan geeft, namelijk: oud goud: dat niet meer de glans van nieuwheid heeft, m.n. als kleurnuance. Nee, dit oude, 'geestelijke' goud verliest haar glans niet. Dit geldt nog veel meer voor 'het vrezen van de Heere' (het in God geloven en met Hem door het leven gaan). Van zo'n leven betuigt Psalm 19 (berijming 1773):
  Z' is 't mensdom meerder waard,
  Dan 't fijnste goud op aard';
  Niets kan haar glans verdoven;
  Zij streeft in heilzaam zoet,
  Tot streling van 't gemoed,
  Den honig ver te boven.

Maar misschien denkt u bij het lezen van sommige stukjes: Het is niet al goud wat er blinkt!


Waar mogelijk heb ik een portret geplaatst en eventueel een geboorte- en sterfjaar e.d. vermeldt van de betreffende schrijvers. In dat geval kunt u in het linkervernster de naam aanklikken.