Gouden regels om de dag te beginnen en te eindigen

- Wanneer gij des morgens opstaat, bedenk dan:

  1. Dat gij sterven moet.
  2. Dat gij elke minuut sterven kunt.
  3. Wat er dan van uwe ziel worden zal.

- Bid dikwijls.

- Bedenk elken avond:

  1. Welke zonden gij bedreven hebt.
  2. Hoe dikwijls gij gebeden hebt.
  3. Waartoe uw gemoed geneigd geweest is.
  4. Hoe gij dien dag gewandeld hebt.
  5. Hoe uw gesprek en wandel geweest is.
  6. Zoo gij u de afdwalingen van dien dag voor den geest roept, ga dan niet slapen zonder ze voor God te belijden en op vergiffenis te hopen. Maak aldus uwe rekening elken morgen en elken avond op met den almachtigen God, zoo zal ten laatste uwen rekening al minder worden.

John Bunyan.

Uit 'Al de werken van John Bunyan', deel 3, blz. 325 en 326.