Isaac Ambrosius zegt dat overal waar wij henen zien we aan Jezus moeten denken:

O mijne ziel! werp uwe ogen waarhenen gij wilt, en gij zult kwalijk enig ding aanschouwen, of Jezus Christus heeft de naam daarvan aangenomen.

Wat, is het dag? En aanschouwt gij de zon? Hij wordt genoemd: "De Zon der gerechtigheid". Mal. 4:2.

Of is het nacht? En aanschouwt gij de sterren? Hij wordt eene Ster genoemd: "daar zal eene Ster opgaan uit Jakob. --- Daar zal Één uit Jakob heersen". Num. 24:17, 19.

Of is het des morgens? En ziet gij de morgenster? Hij wordt genoemd: "de blinkende Morgenster". Openb. 22:16.

Is het middag? En ziet gij het heldere licht aan den hemel over de wereld? Hij wordt genoemd het Licht, "en dat waarachtige Licht, hetwelk verlicht een' iegelijk mensch komende in de wereld". Joh. 1:7, 8, 9.

Of om een weinig nader te komen: ziet op de aarde, en beschouwt de schepselen rondom u, en ziet (u) het eenvoudige schaap? Hij wordt een Schaap genoemd: "als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzoo deed Hij Zijnen mond niet open". Jes. 53:7.

Of ziet gij een lam het onnoozele schaap nablaten? Hij is genaamd een Lam: "Ziet het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt". Joh. 1:29.

Ziet gij een schaapherder? "Ik ben de goede Herder, en Ik ken de Mijnen, en wordt van de Mijnen gekend". Joh. 10:14.

Of ziet gij eene fontein, stroomen en wateren? Hij is genaamd eene Fontein: "Te dien dage zal er eene Fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid". Zach. 13:1.

Of ziet gij een' boom, die goed is tot spijze, en een lust voor de ogen? Hij is genaamd: "een Boom des levens". Spr. 3:18. En "als een appelboom onder de bomen des wouds, zoo is mijn Liefste onder de zonen". Hoogl. 2:3.

Ziet gij eene roos, eene lelie, of eenige schone bloemen in uwen hof? Hij is genaamd: 'eene Roos van Saron, eene Lelie der dalen". Hoogl. 2:1.

Of om een weinig nader te komen: Staat gij in de deur? "Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan, en uitgaan, en weide vinden". Joh. 10:9.

Zijt gij doende om u op te schikken, en beziet gij uwe klederen? Hij is genaamd een Kleed: "Doet aan den Heere Jezus Christus". Rom. 13:14.

Eet gij eenige spijze en ziet aan hetgeen op uwe tafel staat? Hij is genaamd het Brood Gods; het ware Brood uit den Hemel, het Brood des levens, het levende Brood, dat uit den Hemel nedergedaald is. Joh. 6:32, 35, 51.


Zie, aldus let Christus op onze gedachten, dat waarhenen wij ook zien, wij altijd aan Christus gedenken zouden.


( . . . )


O, gebruik van Christus voor alle geloovige zielen! De Schrift is hier vol van, gelijk blijkt uit al Zijne benamingen in de Schrift. Hij is ons leven, ons licht, ons brood, ons water, onze melk, onze wijn, Zijn vleesch is waarlijk spijs, en Zijn bloed is waarlijk drank, Hij is onze Vader, onze Broeder, onze Vriend, onze Man, onze Koning, onze Priester, onze Profeet, Hij is onze rechtvaardigmaking, onze heiligmaking, onze wijsheid, onze verlossing, Hij is onze vrede, onze Middelaar, onze Voorbidder, onze verzoening, ons alles en in allen.

Uit: 'Het zien op Jezus' van Isaac Ambrosius; 17e druk, blz. 409 en 411.